MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ 30 OV YSO

1.Ammattitaitovaatimukset:

otetaan tutkinnon perusteista

Opiskelija osaa
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, lakien
  ja hoitosuositusten mukaan
 • edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan
  ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa
 • arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä
  toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta
 • laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelutai
  kuntoutussuunnitelman
 • edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä
  turvallisuutta uhkaavia tekijöitä
 • toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä
  erilaisissa toimintaympäristöissä
 • toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa
 • huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja -hyvinvoinnistaan
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan.


2.Tutkinnon osan sisällöt ja opiskelumenetelmät:

otetaan tutkinnon perusteista(= arvioinnin kohteet)
opiskelumenetelmät ja oppimisympäristöt kuvataan tässä jos ei tule opintojaksoja

Mielenterveysasiakkaan tai -potilaan tai päihdeasiakkaan hoidon tai kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Taloudellinen ja laadukas toimiminen
Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu
Mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
Mielenterveys- tai päihdeasiakkaan hoitoa ja kuntoutusta koskevan tiedon hallinta
Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta
Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

3.Opintojaksot:

lisää opintojaksokuvauksia tarpeellinen määrä

a.Opintojakson nimi ja laajuus:


Keskeiset sisällöt:

Oppimisympäristöt:

Opetusmenetelmät:

b.Opintojakson nimi ja laajuus:


Keskeiset sisällöt:

Oppimisympäristöt:

Opetusmenetelmät:

c.Opintojakson nimi ja laajuus:


Keskeiset sisällöt:

Oppimisympäristöt:

Opetusmenetelmät:

d.Opintojakson nimi ja laajuus:


Keskeiset sisällöt:

Oppimisympäristöt:

Opetusmenetelmät:

4.Edeltävyysopinnot tai muut tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat:5.Oppimisen arviointi:

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti:

6.Osaamisen arviointi:

Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
Ammattiosaamisen näyttö:
kuvataan konkreettisesti

Muu osaamisen arviointi:
kuvataan konkreettisesti ne arviointimenetelmät joita ao näytön lisäksi käytetään